GABBO SENEC

Členstvo

Členstvo v združení:

Členstvo v združení je na základe písomnej prihlášky uchádzača link.

Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy a plniť uznesenia predstavenstva a valné zhromaždenia.

Členstvo v združení zaniká na základe písomného oznámenia člena, výlučením člena, úmrtím fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo zrušením združenia.